Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home

RSS
Ga terug   Lancelots Forum - Voor freelancers > Markt > Omgaan met opdrachtgevers

Mededelingen

Omgaan met opdrachtgevers Hoe kun je het gedrag van je opdrachtgever beïnvloeden? Hoe bepaal je je uurtarief? Wat te doen als de factuur niet betaald wordt? Hoe ga je om met problemen in een project?

Reageren
 
Discussietools Zoek in deze discussie Weergave
  #1  
Oud 21 januari 2009, 04:09
jazzvb jazzvb is offline
Juniorlid
 
Geregistreerd: 21 januari 2009
Berichten: 3
Standaard Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

Hallo,

Ik weet niet of het gebruikelijk is om voorwaarden te laten controleren op deze site, dus excuses als ik fout zit.
Ik vraag me af of de volgende voorwaarden aanvaardbaar zijn of dat ik sommige moet wijzigen.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Jazz

Het gaat om software voor een kinderdagverblijf.

PARTIJEN:
Dicon Automatisering B.V. met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te HAARLEM en kantoorhoudende
te HAARLEM aan het adres Spaarne 13, 2011CC te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
directeur Dhr. M.A. Hruska; hierna te noemen "CSP",

EN:
Jazz
hierna te noemen “CONTRACTANT”.

OVERWEGEN HET VOLGENDE:
- CSP biedt een dienstenpakket, in de vorm van een breed scala aan internet, intranet, connectivity en
communicatieoplossingen, hosting, colocation en Virtual Office aan bedrijfsmatige eindgebruikers aan;
- CONTRACTANT één of meerdere onderdelen uit het dienstenpakket wenst af te nemen van CSP zoals
vermeld in bijlage 1.
- CSP en CONTRACTANT hun afspraken in het kader van de afname door CONTRACTANT van het
diensten pakket hebben vastgelegd in deze overeenkomst;
- CONTRACTANT machtigt CSP, door ondertekening van deze overeenkomst, alle verschuldigde
bedragen (periodiek en éénmalig) van zijn rekening af te schrijven, e.e.a. conform de algemene
leveringsvoorwaarden CSP.

Artikel 1 / Bijlage
1.1 De hierna genoemde, en als zodanig in deze Overeenkomst aangeduide bijlage:
Bijlage 1: specificaties dienstenpakket inclusief tarieven, vormen een integraal onderdeel van deze
Overeenkomst. Deze bijlagen, die door beide Partijen zijn geparafeerd, zijn voor Partijen bindend als
ware de inhoud in de tekst zelf opgenomen. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst
worden schriftelijk vastgelegd in amendementen op deze Overeenkomst, die door beide partijen
worden ondertekend.
1.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van een bijlage, zoals eventueel geamendeerd, en
de tekst van de Overeenkomst prevaleert hetgeen in de tekst van de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 2 / Contractoverneming
CONTRACTANT is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen
aan een derde zonder schriftelijke toestemming van CSP. Aan de toestemming kunnen voorwaarden
worden verbonden.

Artikel 3 / Afnemen van CSP diensten
3.1 Partijen komen overeen dat CSP aan CONTRACTANT de in Bijlage 1 beschreven Diensten levert
onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd. De Dienst houdt in dat CSP, de
CONTRACTANT toestaat gebruik te maken van diensten en van een IP-VPN netwerk voor het gebruik
van internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingen
3.2 CSP heeft het recht, na de totstandkoming van de overeenkomst met de CONTRACTANT tot het
ter beschikking stellen van een individuele Dienst, indien de individuele Dienst niet geschikt blijkt te
zijn voor het leveren van de Dienst en/of de locatie van de Eindgebruiker buiten het leveringsgebied
van CSP blijkt te vallen, om de overeenkomst met betrekking tot deze Dienst op te zeggen na
maximaal 12 werkdagen na ordering.
3.3 CONTRACTANT staat in voor haar bevoegdheden om een aanvraag in te dienen voor een Dienst en
vrijwaart CSP tegen aanspraken van derden ter zake. CSP is gerechtigd om alle redelijke, werkelijk
gemaakte, kosten gemaakt naar aanleiding van door CONTRACTANT onbevoegd ingediende aanvragen
bij CONTRACTANT in rekening te brengen.
3.4 In het kader van de ingebruikgeving van een Dienst aan CONTRACTANT zullen door CSP
werkzaamheden aan die Dienst moeten worden verricht, die tot mogelijk gevolg hebben dat de Dienst
voor een bepaalde periode niet beschikbaar zal/zou kunnen zijn.

Artikel 4 / Service Levels
4.1 CSP hanteert verschillende SLA’s. Per product(groep) kan een apart“service level niveau” van
toepassing zijn, zoals beschreven in:bijlage 2. De van toepassing zijnde SLA niveaus zijn vermeld in
de productspecificaties zoals omschreven in bijlage 1. Voor ISDN en xDSL verbindingen zijn de SLA’s
van de betreffende leveranciers additioneel van toepassing.
De in dit hoofdstuk gedefinieerde Service Level garanties zijn niet van toepassing in de volgende
situaties.
1. Tijdens de reguliere Service Windows: Tussen 22:00 uur en 06:00 uur Nederlandse tijd, óf tussen
zaterdag 09:00 uur en maandagochtend 06:00 uur. en tijdens niet geplande
upgrades en onderhoud die niet kunnen worden uitgevoerd tijdens de daarvoor bestemde Service
Windows en waarvan CSP de CONTRACTANT vooraf schriftelijk over heeft geïnformeerd. CSP behoudt
het recht om het reguliere Service Window te verplaatsen, mits dit schriftelijk is medegedeeld aan de
CONTRACTANT
2. In geval van incidenten als gevolg van Force Majeure.
3. Enig Probleem of Storing als gevolg van handelen door de CONTRACTANT / Eindgebruiker.
4. Het niet beschikbaar zijn van de CONTRACTANT / Eindgebruiker wanneer CSP verzoekt om
assistentie van de Eindgebruiker bij het vaststellen of isoleren van het Probleem of de Storing.
4.2 CSP voorziet tijdens Kantooruren in een supportfunctie voor de CONTRACTANT, in de zin van het
telefonisch beantwoorden van een Support Call alsmede technische vragen over het gebruik en het
functioneren van het Systeem.

Artikel 5 / Betaling
5.1 Tenzij anders is overeengekomen brengt CSP de door CONTRACTANT verschuldigde vergoedingen
in rekening door middel van een factuur. De betaling zal plaatsvinden op de door CSP aangegeven
bankrekening, op de wijze die is vermeld op de factuur. Voor iedere gefactureerde vergoeding
geldt een betaaltermijn van 8 dagen na dagtekening van de factuur.
5.2 Indien CONTRACTANT niet binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur heeft betaald, zal CSP een
herinnering sturen met een nadere termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet
betaald, dan is CONTRACTANT zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. CSP kan alsdan de op
grond van de wet wegens vertraging verschuldigde rente alsmede werkelijke gemaakte, redelijke,
incasso kosten in rekening brengen.
5.3 Voor alle diensten geldt dat de nieuw in gebruikgestelde diensten per CONTRACTANT worden
bijgewerkt en gefactureerd vanaf de dag van ingebruikstelling. Deze diensten worden voor de verdere
looptijd van het lopende kalenderkwartaal vooraf aan de CONTRACTANT gefactureerd.
Lopende diensten worden eens per kalenderkwartaal (3 maanden) vooraf gefactureerd.
5.4 Reclames dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan CSP te worden
gemeld. Eventueel teveel berekende services worden zo spoedig mogelijk aan CONTRACTANT
geretourneerd. De betalingsverplichting van de factuur als bedoeld in artikel 5.1 blijft bestaan. Voor
zover sprake zou zijn dat CSP te weinig diensten bij CONTRACTANT in rekening heeft gebracht, kan
CSP dit als nog facturen, mits gemotiveerd en goed onderbouwd.

Artikel 6 / Duur en beëindiging van de overeenkomst
6.1 Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van één jaar.
6.2 CONTRACTANT kan de Overeenkomst met CSP tegen en na het verstrijken van de minimumduur
schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalender maanden opzeggen.
6.3 Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op en onverminderd het geldende algemene recht,
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b) de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 7 / Slotbepaling
7.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in de minne proberen te schikken.
7.3 Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal hij dit doen aan de
bevoegde burgerlijke rechter te Haarlem.


Verzoek om telefonische assistentie (hulp en advies)
Opdrachtgever moet binnen 30 minuten contact kunnen hebben gelegd met een gekwalificeerd
medewerker van de Helpdesk. De reactietijd is afhankelijk van de aard van de vraag en vindt in
onderling overleg plaats.

Reiskosten:
Voor elk werkbezoek van een medewerker van Dicon, DDC, of een samenwerkend bedrijf worden
reiskosten in rekening gebracht van € 0,70 per kilometer. Hierbij geldt een minimaal bedrag van €
25,- en een maximum bedrag van € 150,-.
Met citaat reageren
  #2  
Oud 21 januari 2009, 10:25
René's schermafbeelding
René René is offline
Moderator
 
Geregistreerd: 1 januari 2006
Berichten: 3.336
Weblogartikelen: 2
Standaard Re: Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

IANAL, maar ik vind algemene voorwaarden reuze interessant en wil er best wat over zeggen als je een specifieke vraag hebt. Maar zo'n lap voorwaarden in zijn geheel controleren is werk voor een jurist. En het is zoveel werk dat ik niet denk dat een jurist dit gratis in een forum gaat doen.
__________________
René
Met citaat reageren
  #3  
Oud 21 januari 2009, 12:01
ramon fincken ramon fincken is offline
Moderator
 
Geregistreerd: 27 september 2007
Berichten: 2.373
Standaard Re: Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

dat klopt Rene, maar ik heb even snel gekeken.

Het is veel en veels te vaag en niet uitgebreid genoeg naar mijn mening voor wat jullie afnemen en wat jullie kunnen verwachten.
Met citaat reageren
  #4  
Oud 21 januari 2009, 17:55
jazzvb jazzvb is offline
Juniorlid
 
Geregistreerd: 21 januari 2009
Berichten: 3
Standaard Re: Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

Ik heb de voorwaarden gepost omdat het er niet zo veel zijn (bij printen paar A4'tjes). Maar ik ben al blij met elke reactie en zeker met antwoorden op vragen.

@ ramon, dit was ook mijn eerste gedachte en ook in die bewoording: vaag.

Dus hier mijn eerste vragen:
1. Er staat onder 'Partijen': Dicon Automatisering B.V. met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te... Mag ik ze vragen welke deze beperkte aansprakelijkheid is om dit dan vast te leggen?

2. Artikel 5.2: een betalingstermijn van 8 dagen; is dat niet heel erg weinig? Ik las elders op dit forum dat het wettelijk 30 dagen is (hoewel er bij staat dat dat geldt als er geen betalingstermijn is overeengekomen).

3. Artikel 6.1: Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening... Ik heb liever dat de overeenkomst ingaat op het moment dat de software werkt. Straks duurt het drie maanden door allerlei 'omstandigheden' eer alles op gang komt. Zou ik daar sterk in staan om dit te verlangen?

4. Artikel 2: Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Zou ik deze voorwaarden ook niet op papier moeten laten zetten?

5. Onder 'Overwegen het volgende' staat dat Dicon oa internet aanbiedt. Maar ik heb al internet. Kan ik dat laten schrappen en de kosten lager laten uitvallen?

Dit is het begin van mijn specifieke vragenlijstje. Heel erg bedankt voor jullie reacties en hulp.
Met citaat reageren
  #5  
Oud 23 januari 2009, 00:14
Marjan Marjan is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 25 maart 2007
Berichten: 915
Standaard Re: Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

Jazz, even uit nieuwsgierigheid (of beroepsdeformatie) en wellicht off-topic (excuses): mijn opdrachtgevers zijn vooral kinderopvanginstellingen, ben dus bekend met verschillende pakketten die verkrijgbaar zijn. Wat is de specifieke reden om juist de AV van Dicon hier neer te zetten? Heb je ook andere pakketten / AV bekeken en vergeleken? Waar werk je nu mee?
Met citaat reageren
  #6  
Oud 23 januari 2009, 20:15
jazzvb jazzvb is offline
Juniorlid
 
Geregistreerd: 21 januari 2009
Berichten: 3
Standaard Re: Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

Na andere pakketten bekeken te hebben, is er gekozen voor Dicon omdat het helemaal aan de wensen voldoet, andere pakketten boden meer dan nodig en de kosten waren ook veel hoger.
Er wordt nu gewerkt met Excel (macro's).
Zijn op zich erg tervreden maar het koppelt niet door van planning naar de debiteuren + facturen.
Met citaat reageren
  #7  
Oud 23 januari 2009, 23:03
Marjan Marjan is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 25 maart 2007
Berichten: 915
Standaard Re: Zijn dit aanvaardbare voorwaarden?

OK, ga er van uit dat jullie een weloverwogen keus hebben gemaakt. Zonder jullie ins en outs te kennen kan ik hier ook geen oordeel over geven. Ik vind persoonlijk een reactietijd van een halfuur tot je een helpdeskmedewerker met verstand van zaken aan de lijn hebt erg lang maar ik ga er van uit dat dit past binnen de prijs/kwaliteit verhouding.

Om nog even jouw eerdere vragen te beantwoorden:

1. beperkte aansprakelijkheid is inherent aan de BV structuur waarbij de aandeelhouders in principe (behoudens wanbestuur) aansprakelijk zijn tot de waarde van hun inbreng in de BV en dus niet in persoon.

2. Betalingstermijn van 8 dagen is inderdaad wel erg kort, wellicht kunnen zij in het contract met jou hiervan afwijken.

3. In de overeenkomst staat toch ook opgenomen wat hun tegenprestatie moet zijn c.q. welke diensten zij moeten leveren? Die gelden dan ook vanaf de datum van ondertekening. Leveren zij niet wat contractueel is overeengekomen dan kun je hen in gebreke stellen.

4. Dat is onmogelijk omdat het afhankelijk zal zijn van de situatie. Ga er maar van uit dat het gebruiksrecht dat jij krijgt op hun software (en de hiertegenover staande verplichting om te betalen) niet op een ander kan worden overgedragen en als je dit op enig moment toch zou willen je in onderhandeling moet gaan over de voorwaarden.

5. Nee, verderop wordt al aangegeven (bijlage) welke diensten ja afneemt. Daarop zal ook de prijs gebaseerd zijn. De internetdienst neem je dan gewoon niet af en betaal je niet voor.

Tip: vraag Dicon eens om een paar referenties (klanten die er al werkelijk een tijdje mee werken) en bel die eens op om naar hun ervaringen te vragen. Ga desnoods eens bij ze langs om te kijken. Ook wat betreft de support van de helpdesk en de ontwikkeling van de software in het kader van ontwikkelingen in de branche.
Met citaat reageren
Reageren

Favorieten/bladwijzers

Discussietools Zoek in deze discussie
Zoek in deze discussie:

Geavanceerd zoeken
Weergave

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie

Soortgelijke discussies
Discussie Auteur Forum Reacties Laatste bericht
De zin en onzin van disclaimers, algemene voorwaarden, enz? Ontwerp Al die andere praktische dingen 4 14 september 2008 22:09
Freelancer - Overeenkomst Eveline Al die andere praktische dingen 14 10 september 2008 08:10
Moeten debiteurnummers opeenvolgend zijn? Cravi Administratie 3 3 augustus 2008 19:53
Zijn algemene voorwaarden echt nodig? wilco Al die andere praktische dingen 5 21 december 2006 09:23


Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:46.


Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.8.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Lancelots Copyright © 2006-heden, Applinet en licentiegevers, Colofon