Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Fiscale modelovereenkomsten Als freelancer duidelijk zelfstandig ondernemer zijn

Als freelancer duidelijk zelfstandig ondernemer zijn

Voor de Belastingdienst is de vraag of je:

  • Als zelfstandig ondernemer opdrachten aanneemt van opdrachtgevers. Dat betekent dat de opdrachtgever jouw facturen mag betalen zonder loonheffing in te houden.
  • Je in loondienst bent bij de opdrachtgever en hij op betalingen aan jou loonheffing moet inhouden.

Dit is geen vrije keuze. Het hangt af van hoe opdrachtgever en jij de samenwerking hebben afgesproken en hoe het er in de praktijk aan toegaat. De opdrachtgever kan vooraf duidelijkheid krijgen dat hij geen loonheffing hoeft in te houden door met jou een door de Belastingdienst goedgekeurde fiscale modelovereenkomst te hanteren.

Als je 'overduidelijk zelfstandig ondernemer' bent is het complexe gedoe met de modelovereenkomsten niet nodig. Dat roept natuurlijk de vraag op: wanneer ben je duidelijk zelfstandig ondernemer? Welke bepalingen kun je het beste in je overeenkomsten opnemen en in de praktijk naleven om duidelijk zelfstandig ondernemer te zijn?

We analyseren het aan de hand van verschillende publicaties van de belastingdienst. Let op: dit betreft alleen het ondernemerschap wat betreft het niet hoeven inhouden van loonheffing door de opdrachtgever (bij één bepaalde opdracht), niet je ondernemerschap voor de inkomstenbelasting (op basis van al je activiteiten in een jaar).

Het is niet alleen een kwestie van onderstaande zaken regelen in je overeenkomst (contract) met de opdrachtgever. Het gaat erom dat jullie het ook naleven. De praktijk is bepalend, niet wat er op papier staat.

De belangrijkste criteria

Je mag je laten vervangen

Een werknemer werkt in persoon voor zijn werkgever, maar als zelfstandig ondernemer mag je de diensten door iemand anders laten uitvoeren. Je blijft dan wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor het nakomen van de afspraken.

Als de opdrachtgever je vervanger mag beoordelen en weigeren, draagt dat bij aan het oordeel 'loondienst'.

Een opdrachtgever mag wel een vervanger weigeren op basis van objectieve criteria, zoals relevante diploma's en certificaten. Wat die criteria zijn, moet vooraf bepaald zijn in de overeenkomst.

Er is geen gezagsverhouding

Als zelfstandig ondernemer ben je vrij je werk op je eigen manier uit te voeren. Je voert het werk geheel zelfstandig uit, zonder toezicht door de opdrachtgever.

Naarmate je meer

  • aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever moet opvolgen
  • moet werken volgens richtlijnen of protocollen van de opdrachtgever
  • werkbesprekingen moet voeren en verantwoording moet afleggen

draagt dat bij aan het oordeel 'loondienst'.

Je kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen:

"Opdrachtnemer voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden."

Je krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten

Nogal wiedes, zou je denken, maar de Belastingdienst heeft dit tot criterium verklaard. Een vaste of forfaitaire onkostenvergoeding kun je dus beter niet met je opdrachtgever afspreken. In plaats daarvan belast je goed gespecificeerde kosten door op je factuur.

Overige criteria

Je bent vrij om te werken voor andere opdrachtgevers

Een zelfstandig ondernemer is vrij om te werken voor meerdere opdrachtgevers. In bijzondere gevallen waarin sprake is van een belangenconflict, kun je een nieuwe opdrachtgever weigeren. Dit komt bijvoorbeeld voor bij advocaten en accountants, die niet het belang van meerder cliënten kunnen dienen die een onderling conflict, belangentegenstelling of concurrentierelatie hebben.

Beperkingen die de opdrachtgever je op wil leggen, zoals een relatiebeding, dragen bij aan het oordeel 'loondienst'.

Je werkt op basis van een Overeenkomst van Opdracht

Als zelfstandig ondernemer ga je met je opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht volgens het Burgrlijk Wetboek aan, geen arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat je afziet van allerlei rechtsbescherming die werknemers genieten, zoals bij ontslag.

Zet in grote letters 'Overeenkomst van Opdracht' boven je overeenkomsten, spreek daarin van 'opdrachtgever' en 'opdrachtnemer', niet 'werkgever' en 'werknemer'. Vermijd elke vermelding van loon, salaris, werk, baas, gezag en dergelijke arbeidsbegrippen.

Je neemt klachten in behandeling

Als zelfstandig ondernemer neem je klachten in behandeling over het werk van jezelf en derden die je bij het werk inschakelt.

Je zorgt voor je eigen spullen

Als zelfstandig ondernemer zorg je voor je eigen gereedschappen, hulpmiddelen en materialen. Je koopt ze zelf en betaalt er zelf voor.

Je neemt herstelkosten voor eigen rekening

Als er iets misgaat, je je verplichtingen niet (of niet op tijd) kunt nakomen, of de uitgevoerde opdracht niet voldoet aan overeengekomen eisen, dan neem je de herstelkosten voor eigen rekening.

Dat betekent dat je in je overeenkomsten zulke eisen moet opnemen. Ook is het verstandig de herstelkosten vooraf te regelen, zodat de opdrachtgever geen exorbitant bedrag kan eisen.

Je regelt wat je oplevert en wanneer het klaar is

Een zelfstandig ondernemer spreekt per opdracht vooraf duidelijk af wat er uiteindelijk wordt opgeleverd en wanneer de opdracht afgerond is.

Als je alleen een aantal uren (per periode) en uurtarief afspreekt, dan draagt dat bij aan het oordeel 'loondienst'.

Je hebt de intellectuele eigendomsrechten op je producten

Als zelfstandig ondernemer bezit je de intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrecht) op je werk. De opdrachtgever krijgt het recht (licentie) om je resultaten te gebruiken voor het doel waarvoor je de diensten verleent. Het is dus noodzakelijk om dat gebruiksrecht in de overeenkomst te regelen en daarbij het gebruiksdoel van de opdrachtgever aan te geven.

Je bent aansprakelijk voor schade

Als zelfstandig ondernemer ben je aansprakelijk voor de schade die jij - of door jou ingeschakelde derden - bij de opdrachtgever veroorzaakt. De Belastingdienst spreekt alleen van 'schade', niet van 'beroepsfouten', wat in de wereld van aansprakelijkheidsverzekeringen een andere, veel duurdere categorie is.

Bronnen

Aanbevolen websites

  • De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen.

Auteur: René Pijlman

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/fiscale-modelovereenkomsten/zelfstandig-ondernemer-zijn Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren