Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Starten Ondernemingsplan schrijven - een checklist Financieel plan

Financieel plan

Het financieel plan bestaat uit een aantal deelplannen en overzichten. Vooral als je geld wilt lenen bij de bank of als je subsidie aanvraagt, moet dit onderdeel tot in de puntjes in orde zijn. Vraag eventueel advies aan een accountant.

Het doel van een financieel plan is om te weten te komen:

  • Hoeveel je moet lenen.
  • Of je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen.
  • Of je een redelijk inkomen overhoudt.

Investeringsplan

Het investeringsplan biedt een overzicht van wat je nodig hebt om de onderneming te kunnen beginnen en wat dat kost. Begroot niet te krap en houd rekening met onverwachte uitgaven.

Maak onderscheid in:

  • Vaste activa: investeringen voor langere termijn, bijvoorbeeld bedrijfspand, machines, auto, enzovoort.
  • Vlottende activa: middelen die op korte termijn in geld kunnen worden omgezet, bijvoorbeeld voorraad, liquide middelen, debiteuren.
  • Openings- en aanloopkosten: promotiecampagne, levensonderhoud, opening van je bedrijf et cetera.
Vaste activa                                   € ... 
Vlottende activa                           € ...    
Openings- en aanloopkosten          € ...
Totaal investeringen                      € ...

Financieringsplan

In het financieringsplan zet je op een rijtje hoe je alle aanloopkosten wilt financieren. Dat kan met een lening bij de bank of met een lening van familie of bekenden (de "tante Agaathregeling"). Onderzoek ook de mogelijkheden voor subsidie. Beschrijf deze in je plan.

Het financieringsplan bevat grofweg twee posten:

  • Eigen vermogen: geld dat je zelf bezit, zoals spaargeld en bedrijfsmiddelen die je reeds bezit.
  • Vreemd vermogen: leningen en kredieten.

Let op: het bedrag voor het totaal vermogen moet gelijk zijn het bedrag voor het totaal aan investeringen uit het investeringsplan.

Vul de bedragen in die voor jouw bedrijf van toepassing zijn:

Eigen vermogen                             € ...   
Vreemd vermogen                        € ...
Totaal vermogen                          € ...

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting zet je de financiële verwachtingen op een rij. De rekensom is simpel: je winst is je omzet minus je kosten. Maar in die kosten moet je opnemen: belasting, aflossing en rente, eventuele herinvesteringen en je privé-uitgaven.

Vul de bedragen in die voor jouw bedrijf van toepassing zijn (alle bedragen exclusief btw):

Omzet                                           € ...   
Inkoop (ingekochte goederen)      € ...
Bruto winst                                  € ...
Kosten                                         € ...
Netto winst                                  € ...

Privé-uitgaven

Van de netto winst moet je je privé-uitgaven betalen, en daarnaast inkomstenbelasting, verzekeringen en aflossingen. Daarom is de bank geïnteresseerd in de hoogte van je privé-uitgaven. Maar ook als je geen lening nodig hebt, is het belangrijk te weten wat je privé-uitgaven zijn. Je moet zeker weten dat je van de winst uit je onderneming kunt rondkomen. Wat zijn je vaste lasten en hoe royaal ben jij de eerste periode van plan te gaan leven? Wees realistisch over de vaste lasten en stel de zaken niet rooskleuriger voor dan ze zijn.

Vul de bedragen in die jij jaarlijks besteedt:

Huishouden, kleding etc. € ...  
Consumptiegoederen                    € ...
Vakantie                                      € ...
Huur/hypotheek                            € ...
Energie en water                          € ...
Verzekeringen                              € ...
Contributies                                  € ...
Auto/vervoerskosten                     € ...

Afbetalingen                         

€ ...
Overig                                         € ...
Totaal privé-uitgaven                     € ...

Maak ook een overzicht van je privé-inkomsten, indien van toepassing:

Kinderbijslag                                  € ...   
Inkomen partner                           € ... 
Overige inkomsten                        € ...
Totaal privé-inkomsten                  € ...

Liquiditeitsbegroting

Deze begroting maakt duidelijk hoe je maandelijks met je geld uitkomt. Zeker als je maar weinig opdrachten hebt maar wel vaak rekeningen krijgt, moet je goed voor ogen hebben hoe je die rekeningen gaat betalen terwijl je inkomsten nog even op zich laten wachten. Maak voor iedere maand of ieder kwartaal een overzicht.

Vul de bedragen per kwartaal in die voor jouw bedrijf gelden:

 1e kwartaal      2e kwartaal    3e kwartaal    4e kwartaal
Ontvangsten€ ...€ ...€ ...€ ...
Ontvangsten debiteuren                € ...€ ...€ ...€ ...
Renteopbrengsten                           € ...€ ...€ ...€ ...
Nieuw vermogen                               € ...€ ...€ ...€ ...
       
Totaal ontvangsten                     € ...€ ... € ... € ... 
     
Uitgaven€ ...€ ... € ... € ... 
Af te dragen btw                               € ...€ ... € ... € ... 
Te betalen crediteuren                       € ... € ... € ... € ... 
Salarissen  € ... € ... € ... € ... 
Aflossing langlopende schulden          € ... € ... € ... € ... 
Rentekosten    € ... € ... € ... € ... 
     
Saldo   € ... € ... € ... € ... 

Ga naar het volgende hoofdstuk: Organisatie, of terug naar de index.


Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.lancelots.nl/starten/ondernemingsplan/financieel-plan Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren