Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Bedrijfsvoering Inkomstenbelasting Jaarrekening Begrippen jaarrekening

Begrippen jaarrekening

Een jaarrekening staat boordevol fiscale begrippen, die waarschijnlijk niet iedere freelancer meteen begrijpt. Velen besteden het opstellen van de jaarrekening dan ook uit aan een boekhouder of belastingadviseur. Ook al schrijf je de jaarrekening niet zelf, dan is het toch handig om enigszins te begrijpen wat je boekhouder bedoelt als hij het heeft over de materiële vaste activa en de boekwaarde van je kantoorpand.

Lancelots heeft daarom de belangrijkste begrippen op een rij gezet. De begrippen staan in de volgorde die je meestal aantreft bij een jaarrekening en zoals je die vindt in het voorbeeld van een jaarrekening.

Balans

De balans geeft een momentopname weer van het vermogen van je onderneming. Meestal is dat moment 31 december (zeker op de jaarrekening), maar het kan ook een andere datum zijn. Je kunt het als volgt zien: jij als ondernemer kijkt aan eind van het (boek)jaar naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming: schulden, goederen, uitstaande rekeningen, et cetera. Deze worden bij elkaar opgeteld. Kortom: de balans is dus niets anders dan de stand van de bezittingen en de schulden van je bedrijf. Links op de balans staat wat je bezit en rechts hoe je het gefinancierd hebt (eigen vermogen en vreemd vermogen) Er zijn natuurlijk wel veel regels over wat je op een balans moet en mag zetten en hoe je een balans opstelt.

De balans bestaat uit verschillende onderdelen:

Activa

De linkerkant van de balans noemen we de activa. Dit is het totaal van alle bedrijfsmiddelen: de bezittingen van je onderneming. Activa kun je onderverdelen in:

  • Vlottende activa: De vlottende activa zijn bezittingen van de onderneming . Daarvoor geldt dat het vermogen dat erin is geïnvesteerd binnen een jaar vrijkomt als je verkoopt. Voorbeelden: de waarde van de voorraden, maar ook het geld dat je op de zakelijke rekening hebt staan en de stand van je debiteuren (facturen die nog niet betaald zijn door de opdrachtgevers).
  • Vaste activa: Als je bezittingen niet binnen een jaar te gelden kunt maken dan heet het vast.

Vaste activa zijn onder te verdelen in:

  • Immateriële vaste activa: niet tastbare posten, zoals ontwikkelingskosten, research, goodwill.
  • Materiële vaste activa: tastbare zaken met een kostprijs van 450 euro of meer, zoals computers, dure digitale camera's, maar ook auto's.
  • Financiële vaste activa: beleggingen op langere termijn, zoals aandelen.

Passiva

De activa van de onderneming worden gefinancierd met kapitaal uit allerlei bronnen. Dit kapitaal noemt men passiva. Je kunt een aantal passiva onderscheiden, zoals:

  • Eigen vermogen: het verschil tussen bezittingen en schulden (ofwel de totale activa en het vreemd vermogen). Als je een deel van je winst reserveert voor je bedrijf, stijgt je eigen vermogen.
  • Kortlopende schulden: te betalen bedragen met een looptijd korter dan 1 jaar. Zoals leveranciers of een schuld op een rekening waarop je rood kunt staan (een rekening courant).
  • Inventaris: Dit is een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden die aanwezig zijn op het moment dat de balans wordt opgemaakt. Het is de bedoeling dat alle elementen van een inventaris worden gewaardeerd op hun echte economische waarde.
  • Liquide middelen: Liquide middelen zijn eigenlijk niets meer dan de som van het kasgeld en banksaldi, plus de waarde van cheques van een onderneming. De liquide middelen behoren tot de balanspost vlottende activa.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening (ook wel resultaatrekening genoemd) is een overzicht van de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode, in dit geval een jaar. De winst- en verliesrekening geeft inzicht in de gang van zaken bij een bedrijf. Hoeveel winst of verlies heb ik gemaakt? Gaat het goed of gaat het slecht in vergelijking tot vorig jaar?

Netto-bedrijfsresultaat

Dit wordt ook wel het resultaat na belastingen genoemd. Het is het saldo van alle opbrengsten en kosten tijdens een periode. De berekening: het bedrijfsresultaat vermeerderd met het saldo van de financiële kosten en opbrengsten, het saldo van de buitengewone baten en lasten, en daarna verminderd met de heffing van belastingen.

Afschrijvingen

De meeste duurdere bedrijfsmiddelen gaan langer mee dan een jaar. Een computer bijvoorbeeld kun je zo'n vijf jaar gebruiken voordat het ding verouderd is. De aanschaf van dergelijke zaken, die duurder zijn dan 450 euro en langer meegaan dan één jaar noemen we investeringen. Elk jaar wordt een evenredig deel overgeboekt naar de kostenrekening. Dit zijn de afschrijvingen, waardoor het desbetreffende apparaat in waarde vermindert.

Afrekening omzetbelasting (BTW-overzicht)

In de afrekening omzetbelasting geef jij of je boekhouder een overzicht van de verschuldigde of terug te ontvangen btw van het boekjaar. 

Suppletieaangifte

Een suppletieaangifte is een belastingaangifte waarmee je teveel of te weinig afgedragen btw kunt corrigeren. Een suppletieaangifte kun je in dienen tot maximaal vijf jaar na dato.

Boekjaar

Dat is simpelweg het jaar waarop de cijfers in de jaarrekening betrekking hebben. Bij de meeste Nederlandse bedrijven loopt dit van 1 januari tot en met 31 december, maar in het geval van een BV mag je bijvoorbeeld ook een ander boekjaar gebruiken. Dit kan gunstig zijn als je bijvoorbeeld een seizoensgebonden bedrijf hebt (een eenmanszaak is echter gebonden aan het kalenderjaar). In het buitenland, zoals de Verenigde Staten en Japan, gebruiken veel bedrijven een ander boekjaar, bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 juni.

Boekwaarde

De boekwaarde is de waarde waartegen de activa en passiva op de balans zijn opgenomen. Voor de meeste balansposten is de boekwaarde ook de werkelijke waarde. Een banktegoed van 1000 euro is ook werkelijk 1000 euro waard. Maar soms kan de boekwaarde fors afwijken van de werkelijke waarde, zoals bij een gebouw. Een gebouw kan na veertig jaar zijn afgeschreven, maar in waarde zijn gestegen. Als je een bezitting boven de boekwaarde verkoopt is er sprake van een boekwinst.

Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

In de aangifte inkomstenbelasting reken jij of je accountant op basis van je jaarrekening uit hoeveel je aan inkomstenbelasting moet betalen (of terugkrijgt). Als je als freelancer naast je onderneming ook nog in dienst bent als werknemer bij een ander bedrijf, bereken jij of je accountant eerst je totale jaarinkomen. Van de bedrijfswinst worden de mogelijke aftrekposten afgetrokken, waarna het belastbaar inkomen ontstaat. Over dit bedrag betaal je inkomstenbelasting. De Belastingdienst stuurt je na de aangifte automatisch een aanslag van de inkomstenbelasting.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Na het berekenen van de inkomstenbelasting, reken je de verschuldigde premie voor de Zorgverzekeringswet uit. Bij gewone werknemers wordt dit bedrag op het loon ingehouden door de werkgever. Als ondernemer betaal je dit bedrag echter achteraf, op basis van je inkomen van dat jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage is in 2010 4,95 procent bij ondernemers (de bijdrage wordt berekend over een maximum inkomen van 33.189 euro). Als je dus 25.000 euro winst maakt, moet je achteraf 0,0495 x 25.000 = 1.237,50 euro premie betalen. Net zoals de inkomstenbelasting krijg je voor de Ziekenfondspremie een aanslag thuisgestuurd.

Verwar de Zvw-premie niet met de premie Volksverzekeringen. Die laatste premie betaal je als ondernemer automatisch op het moment dat je belasting betaalt. De premie Volksverzekeringen is namelijk onderdeel van de eerste belastingschijf. Die schijf bestaat voor slechts een klein percentage uit belasting en voor het overige uit premies, waaronder de premie Volksverzekeringen.

Aftrekposten

Belastingvrijstellingen voor ondernemers. Enkele voorbeelden van aftrekposten zijn: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en investeringsaftrek.

Bronnen:

  • Website van de Belastingdienst.

Adviseur: RAAD Amsterdam

Auteur: Niels Arts

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/begrippen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren