Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 

Balans


2. Balans per 31-12-2010 (in euro's)   
   
  31 december 2010  31 december 2009
ACTIVA    
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa     
Inventaris 254 329
Computers en aanverwanten 2.045 2.811
  2.299 3.140
     
VLOTTENDE ACTIVA    
Liquide middelen    
Bankrekening 5.381 724
TOTAAL 7.680 3.864
     
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Kapitaal dhr. Janssens 4.149 2.385
Kortlopende schulden    
Omzetbelasting 3.531 1.479
TOTAAL 7.680 3.864
 

Wat betekent de balans?

Balans? Inventaris? Fris je kennis van de fiscale termen op met behulp van de begrippenlijst jaarrekening.

De balans geeft de financiële toestand van Janssens Vormgeving weer op 31 december 2010. Erik kan zien dat hij vergeleken met 31 december 2009 meer middelen tot zijn beschikking heeft. Op zijn bankrekening staat 5.381 euro, tegen 724 euro op 31 december 2009. Zijn inventaris, computers en aanverwanten zijn ook nog 2.299 euro waard.

Daarnaast heeft hij nog eens 4.149 euro tot zijn beschikking (het vermogen wat in zijn zaak zit). Hij heeft dus een grote reserve opgebouwd waarmee hij zijn uitgaven kan betalen.
Kan Erik nu lekker op zijn lauweren rusten? Nee, want het geld waarmee hij zijn onderneming financiert is onder andere voortgekomen uit het feit dat zijn kortlopende schulden zijn opgelopen. Erik moet zijn omzetbelasting over dat jaar blijkbaar nog allemaal betalen, en dat is in totaal maar liefst 3.531 euro, zo'n 2.000 euro meer dan het jaar daarvoor. Maar dat doet natuurlijk niets af aan de stijging van zijn vermogen.

Benieuwd naar de volgende pagina van de jaarrekening, ga dan snel naar pagina 5: de winst- en verliesrekening.


 

 

 


https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/balans Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren