Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 

Inleiding

Aan dhr. Janssens,

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van uw onderneming samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid het op basis van de verstrekte gegevens opstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en de wetgeving inzake de jaarrekening.

2. Algemeen

De activiteit waarop Janssens Vormgeving zich richt bestaat uit de exploitatie van diverse grafische ontwerpen, onder andere voor websites, huisstijlen, logo's en dergelijke. De onderneming wordt gedreven voor rekening en risico van de heer Janssens, geboren op 13 april 1976.

3. Fiscale positie in 2010

Winst volgens jaarrekening                                                                                      24.295

 

Fiscale winst boekjaar                                                                                              24.295

    

Pag. 2


Wat betekent de inleiding?

Op de tweede pagina staat de inleiding. Deze pagina is bedoeld om aan te geven wat voor opdracht de samensteller van de jaarrekening heeft gekregen (ook wel accountantsverklaring genoemd), om wat voor onderneming het gaat en welke winst er is behaald in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, het zogenoemde boekjaar (begrippenlijst). De pagina is vooral bedoeld voor externe lezers, zoals de Belastingdienst. Erik Janssens kan hieruit opmaken dat de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van goede gegevens bij hemzelf ligt, maar dat de boekhouder verantwoordelijk is voor het goed opstellen van zijn jaarrekening.

Benieuwd naar de volgende pagina van de jaarrekening, ga dan snel naar pagina 3: grondslagen.

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/inleiding Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren