Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 

Grondslagen

JAARREKENING

   

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto-omzet

De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van verleende korting en omzetbelasting.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande vaste percentages van de aanschafwaarde, met inachtneming van een restwaarde van 20%. 

Computers & aanverwanten     20 %
Inventaris 20 % 
   

Pag. 3

Wat betekenen de grondslagen?

Bij elke jaarrekening worden de belangrijkste grondslagen (basisregels) voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling opgeschreven, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Iedere lezer kan op die manier zien dat een computer van vier jaar oud zijn fiscale en meestal ook de commerciële waarde heeft verloren en dus niet op de jaarrekening zal verschijnen. Bij het kopje materiële vaste activa staat namelijk dat dit soort aankopen gewaardeerd worden tegen de aanschafwaarde, maar dat er eventueel nog afschrijvingen vanaf gaan. Zoals ook staat vermeld in de begrippenlijst jaarrekening. Onder het kopje afschrijvingen staat vervolgens dat computers elk jaar 20 procent van hun waarde verliezen. Oftewel: na vijf jaar is een computer fiscaal niets meer waard, hoe goed het apparaat ook nog werkt.


Volgende pagina van de jaarrekening, pagina 4: de balans.

https://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/jaarrekening/voorbeeld/grondslagen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren